Tarieven en Voorwaarden Generalistische Basis GGz

 

Verwijzing 

Voor een behandeling in de GB-GGz heb je altijd een verwijzing nodig van je huisarts.

Je eigen risico betaal je uiteraard zelf, maar psychologische zorg wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Er gelden echter wel voorwaarden en beperkingen, dit kan onder andere samenhangen met de classificatie van je klachten. 

- PPC Amsterdam heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Alle behandelcontacten worden door PPC Amsterdam direct gefactureerd naar de zorgverzekeraar. Je hoeft hier dus niets voor te doen. 

 

Procedure intake en behandelplan

Na aanmelding wordt een intakegesprek gepland, waarin we samen je klachten en je hulpvraag bespreken. We bekijken welke symptomen op de voorgrond staan en of er sprake is van een psychische stoornis (bijvoorbeeld een stemming- of angststoornis) volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), het internationaal gebruikte classificatie-systeem. Afhankelijk van de gestelde DSM-classificatie bespreken we welke behandeling wordt geadviseerd door de GGZ-richtlijnen en eventuele alternatieven. We komen dan gezamenlijk tot een keuze over de behandelmethode, duur en frequentie van de sessies.

We stellen samen concrete behandeldoelen op en maken afspraken over (tussentijdse)evaluatiemomenten. Tenslotte maken we ook afspraken over het nakomen van de afspraken, no-show, wat te doen bij crisis, communicatie en bereikbaarheid van de behandelaar en eventueel andere relevante zaken. Dit alles wordt opgenomen in het behandelplan en wordt onderdeel van je dossier.

We informeren de verwijzende huisarts, met jou toestemming, schriftelijk over de intakebevindingen en het behandelplan. Na afronding van je behandeling informeren wij je huisarts middels een afsluitbrief over het behandelresultaat.

 

Effectmeting/ROM 

Alle praktijken meten op objectieve wijze het effect van de behandeling door middel van de ROM (Routine Outcome Measuring), waarbij met gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht. Na aanmelding ontvang je namens de praktijk een e-mail met daarin (een link naar) een of meerdere vragenlijsten. We verzoeken je deze in te vullen vóór de intake. Je wordt verzocht om dezelfde vragenlijst(en) voor je laatste sessie opnieuw in te vullen. Op deze manier krijgen we zicht op de gemaakte vorderingen tijdens je behandeling.  De resultaten worden tijdens de evaluatie met je besproken. 


 

 

 

 

Kosten psychologische behandeling | GB-GGz

In 2022 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGz wanneer sprake is van een DSM-classificatie. Je hoeft geen aanvullende eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico.

Afhankelijk van je klachten en de te verwachten behandelduur wordt gekozen voor een, door de overheid vastgestelde, 'prestatie': Kort, Middel, Intensief of Onvolledig behandeltraject - ieder met de bijbehorende behandelduur en door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. Hieronder vind je de tarieven voor 2021:

 

180001 - Kort (tot 294 minuten*)  - € 522,13

180002 - Middel (tot 495 minuten*) - € 885,01

180003 - Intensief (tot 750 minuten*) - € 1.434,96

180005 - Onvolledig behandeltraject** - € 228.04

 

*deze minuten bevatten directe gesprekstijd, maar ook administratieve ofwel indirecte tijd (denk hierbij aan registratie, verslaglegging, schrijven van brieven, overleg met huisarts of collega's over de behandeling). 

**het onvolledig behandeltraject wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Specialistische GGz geïndiceerd is. 

 

Niet alle psychische stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en een aantal andere DSM-stoornissen uitgesloten van verzekerde GGz-zorg. Denk hierbij aan werkgerelateerde problemen,  relatieproblemen, klachten gerelateerd aan rouw of aan je huidige levenfase, identiteit- en zingevingsvraagstukken. 

Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Zorg ervoor dat je dit zelf hebt nagevraagd bij je zorgverzekeraar voordat je aan een behandeltraject start. Bij niet vergoede zorg ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan het einde van je traject.

 

Ook kan het zijn dat je zelf wil betalen voor de zorg of op eigen verzoek een consult aanvraagt. Dit geldt bijvoorbeeld bij een Coachingstraject, met of zonder Runningtherapie. Voor al deze vormen van niet-basispakketzorg hanteren wij onderstaande NZA tarieven. Voor particulieren met een beperkt budget zijn betalingsregelingen een mogelijkheid. Bespreek dit bij aanmelding met ons en we denken graag met je mee. 

Tenslotte, valt het te laat of niet afzeggen van een afspraak ook onder deze categorie niet-vergoede zorg. De factuur voor deze diensten wordt direct naar de cliënt gestuurd. 

 

194073 - OVP Niet basis-pakketzorg consult - Consult 30 minuten* - €76,27 

194073 - OVP Niet basis-pakketzorg consult - Consult 50 minuten** - € 114,41

99202 - Te laat/niet afgezegde afspraak - €60,00

 

*dit consult is 30 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd - totaal 40 minuten. 

**dit consult is 50 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd - totaal 60 minuten. 

  

Annuleren/verzetten afspraken

Een afspraak kan 24 uur van tevoren zonder verdere kosten worden geannuleerd via e-mail of SMS bij je behandelaar. 

We kijken dan graag met je mee of op kort termijn een nieuwe afspraak gepland kan worden. Wanneer je echter niet verschijnt op je afspraak zonder tegenbericht of deze te laat annuleert brengen wij €60,- in rekening.